• 1st period- Pre-AP Algebra 1

   2nd period- Pre-AP Algebra 1

   3rd period- WINN

   4th period- Math 8

   5th period- Math 8

   6th period- Pre-AP Algebra 1

   7th period- 7th Grade Inclusion

   8th period- PLC

  9th period- Conference