• CAP 1st period 

  English II 2nd period

  English II 3rd period

  English II 4th period

  A Lunch

  Conference 5th period

  English II 6th period

  English II 7th period

  English II 8th period